Privacyverklaring

Persoonsgegevens

LandGoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LandGoed en/of omdat u deze gegevens zelf aan LandGoed (of voorgaande organisaties stichting Geo Academie en MD-kwadraat) heeft verstrekt. LandGoed stelt het op prijs indien u de persoonsgegevens die u verstrekt beperkt tot ten hoogste:

 • voor- en achternaam
 • de organisatie waar u werkzaam bent, plus uw functie
 • het factuuradres
 • het bezoekadres indien u LandGoed vraagt u te bezoeken
 • e-mail adres
 • telefoonnummer
 • de reden van contact (specifieke productinteresse, gevolgde training, etc.)

Waarom LandGoed deze gegevens nodig heeft

LandGoed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan LandGoed uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. LandGoed stuurt regelmatig ook informatie via email (met name via een nieuwsbrief). Tot slot gebruikt LandGoed uw persoonsgegevens voor het sturen van een factuur conform de vereisten van de Belastingdienst.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

LandGoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijnen die gehanteerd worden zijn:

 • Als er drie jaar geen contact met u is geweest worden uw gegevens verwijderd.

Daarop zijn drie uitzonderingen:

 • voor veel digitale producten die LandGoed maakt blijkt het nodig om na verloop van (soms lange) tijd een update te maken. Als service bewaart LandGoed daartoe zulke producten in principe voor tenminste 10 jaar, in samenhang met uw persoonsgegevens.
 • uw inschrijvingsgegevens voor een training worden ook tien jaar bewaard, zodat u gedurende die periode desgewenst een kopie van het certificaat kunt opvragen.
 • uw naam, emailadres en organisatie worden voor het zenden van nieuwsbrieven bij een externe partij (Mailchimp) bewaard. Hier kunt u zelf uw gegevens wijzigen of verwijderen.

Indien u tegen een of meer van deze bewaartermijnen of -methoden bezwaren heeft kunt u dat kenbaar maken aan LandGoed. Op uw verzoek worden de betreffende producten en uw persoonsgegevens binnen 4 weken vernietigd.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

LandGoed verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast verstrekt LandGoed uw gegevens aan een accountant ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken. Met de accountant is daartoe een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Voor de nieuwsbrieven zijn uw naam, mailadres en organisatie bij een daarvoor geƫigende externe partij (op dit moment is dat Mailchimp) bekend. Hiervoor is met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast gebruikt LandGoed webservers en hosted omgevingen om producten te ontsluiten. Op de webservers en hosted omgevingen van LandGoed wordt elk verzoek om informatie (http-request) bewaard, in combinatie met het IP-adres van waar dit verzoek vandaan kwam. Deze informatie wordt automatisch na ten hoogste 3 maanden vernietigd. Met de aanbieder van de webservers en hosted omgevingen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar LandGoed. LandGoed zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

LandGoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle digitale verbindingen waarover LandGoed uw gegevens transporteert maken gebruik van SSL-encryptie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met LandGoed.